Dé retail marktplaats van Nederland

Nog geen lid? Meld je nu gratis aan!

Gebruikersvoorwaarden

Algemene Gebruiksvoorwaarden Retailbirds


Welkom bij Retailbirds

 

Welkom bij www. Retailbirds.nl (de "Website") en hartelijk dank voor uw bezoek.

Deze gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") zijn met ingang van 1 juni 2015 van toepassing op ieder gebruik van de website Retailbirds.nl (de "Website")(zowel via uw computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie), op alle diensten die door Retailbirds worden aangeboden en op alle overeenkomsten die Retailbirds aangaat voor het gebruik van de Website en de diensten.

Door het bezoeken van onze Website gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Retailbirds raadt iedereen die gebruik maakt van de Website of van een van deze diensten (een "Gebruiker") aan, deze Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. Retailbirds kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te lezen.

Bescherming van uw privacy

In ons Privacybeleid  wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze Website gebruikt.

Minderjarigen

De diensten van Retailbirds zijn slechts toegankelijk voor minderjarige Gebruikers indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger of het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betreffende handeling zelfstandig verricht.

 

Niet toegestaan gebruik van de Website

De inhoud van de Website mag door de Gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden behoudens RSS feeds voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten tot een maximum aantal van 100 Vraag en Aanbod plaatsingen of 100 hyperlinks naar Vraag en Aanbod plaatsingen. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld gebruik in persoonlijke web-blogs of andere persoonlijke websites. Het is de Gebruiker niet toegestaan de inhoud van de Website te wijzigen, anders dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.

Het is de Gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van Gebruikers die een Vraag en Aanbod plaatsingen plaatsen op de Website (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en/of deze te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten.

Op de databank met Vraag en Aanbod plaatsingen rust het databankrecht van Retailbirds. Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank met Vraag en Aanbod plaatsingen op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank met Vraag en Aanbod plaatsingen herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan. Ook is het de Gebruiker niet toegestaan om hyperlinks naar Vraag en Aanbod plaatsingen op een andere website weer te geven, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van Retailbirds is verkregen, of tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan.

Tenzij Retailbirds daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld in het geval van API partners), is het niet toegestaan om Vraag en Aanbod plaatsingen op de Website te plaatsen via een geautomatiseerd systeem, of op enige andere wijze dan via de ‘Plaats Vraag en Aanbod plaatsingen’ knop. 

Het is niet toegestaan om Vraag en Aanbod plaatsingen namens of in opdracht van derden te plaatsen, tenzij Retailbirds daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld in het geval van API partners).

Misbruik van de Website en de gevolgen hiervan

Voor uw veiligheid en om misbruik tegen te gaan worden e-mailadressen afgeschermd door Retailbirds. Uw reactie op een Vraag en Aanbod plaatsingen en eventuele vervolgberichten tussen koper en Gebruiker worden via de servers van Retailbirds verzonden.

Voor het melden van illegale en inbreuk makende Vraag en Aanbod plaatsingen, beledigende inhoud en andere problemen verzoeken wij u gebruik te maken van meld dit via [email protected]; zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de site zo schoon en veilig mogelijk blijft. Klachten omtrent oplichting kunt u melden via [email protected] 

Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Gebruiksvoorwaarden en/of het Privacybeleid, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. Retailbirds kan deze maatregelen ook treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van de Website, bijvoorbeeld indien uw gebruik andere gebruikers hindert of de goede werking van de Website verstoort:

a. Retailbirds kan de desbetreffende Gebruiker uitsluiten van de diensten van Retailbirds of bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker beperken. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van de account van de betreffende Gebruiker, het verwijderen van beoordelingen, het beperkt kunnen plaatsen van Vraag en Aanbod plaatsingen of reacties; en/of
b. Retailbirds kan een of meerdere Vraag en Aanbod plaatsingen van de Gebruiker verwijderen zonder restitutie van het door Gebruiker betaald bedrag.

 

Retailbirds kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is kan Retailbirds binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie. Hoe dit in zijn werk gaat staat verder omschreven in ons Privacybeleid

Wij geven geen garanties

Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen.

Alle informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud  van spel- of typefouten. 

Beperking aansprakelijkheid Retailbirds

 

Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door

(i) gebruik van de diensten van Retailbirds;

(ii) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;

(iii) onjuiste informatie op de Website;

(iv) afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via de Website; of

(v) wijzigingen in de diensten van Retailbirds of wijzigingen in of op de Website. 

Indien wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal a) de totale vergoeding die de Gebruiker aan Retailbirds heeft betaald gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of (b) € 150, al naar gelang wat hoger is.

 

Wijzigingen van de diensten en de Website

Retailbirds kan de Website of delen daarvan te alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij te alle tijden onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd. 

Websites en diensten van derden

De Website bevat verwijzingen naar de websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). Retailbirds heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Indien u vragen over deze regels van websites van derden heeft, dan verwijzen wij u graag naar hun desbetreffende websites. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener vallen. 

 

Klachtenregeling

Klachten over de dienstverlening van Retailbirds kunt u indienen te mailen naar [email protected] Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd te worden ingediend, waarbij een termijn van 2 maanden in ieder geval tijdig zal zijn. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zullen wij u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording. 

Een klacht kan tevens worden ingediend via de website van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie.

Overige bepalingen

Retailbirds B.V. (“Retailbirds”) is gevestigd aan de Hoofdstraat 14a, 3972 LA te Driebergen. Retailbirds heeft telefoonnummer [‘……………], BTW nummer […………….] en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer [‘……………].

Retailbirds kan de Gebruiksvoorwaarden of delen daarvan te alle tijde wijzigen. Retailbirds zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat u na de wijziging opnieuw van de Website en/of de diensten van Retailbirds gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.


Indien wij een bepaling in de Gebruiksvoorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de Gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door Retailbirds zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverlet. 

Kennisgevingen aan Retailbirds (anders dan inzake inbreukmakende of op andere wijze onrechtmatige Vraag en Aanbod plaatsingen)  kunnen worden gericht aan Retailbirds B.V., Hoofdstraat 14a, 3972 LA te Driebergen.. Kennisgevingen aan Gebruikers zullen worden gestuurd naar het opgegeven e-mail adres, of per aangetekende post ingeval hiertoe aanleiding is en een adres beschikbaar is. Kennisgevingen gedaan per aangetekende post zullen worden geacht te zijn ontvangen 5 (vijf) werkdagen na de datum van verzending.

Retailbirds is te allen tijde gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomsten die betrekking hebben op de diensten van Retailbirds over te dragen aan een van haar groepsvennootschappen. Gebruikers zullen hierover worden geïnformeerd.

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen Retailbirds B.V. en u en vervangen alle eerdere overeenkomsten. De overeenkomsten die volgen uit alle diensten van Retailbirds en de Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. In het geval van een geschil voortvloeiend uit deze overeenkomsten of uit de Gebruiksvoorwaarden, zal enkel de rechtbank te Amsterdam bevoegd zijn, tenzij het geschil is voorgelegd aan de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken. Indien de Gebruiker handelt als consument (een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf), dan heeft deze Gebruiker verder de optie om binnen een maand nadat Retailbirds zich op de bevoegdheid van de rechtbank Amsterdam beroept, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

 

II Regels voor het plaatsen van Vraag en Aanbod plaatsingen


1. Retailbirds is een Vraag en Aanbod plaatsingenplatform

Retailbirds is een platform waar een Gebruiker Vraag en Aanbod plaatsingen kan plaatsen en een Gebruiker deze Vraag en Aanbod plaatsingen kan bekijken.

Retailbirds is geen partij bij de overeenkomst die tussen een Gebruiker en een Gebruiker tot stand komt. Gebruikers en Gebruikers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.

 

2. Algemene regels voor het plaatsen van een Vraag en Aanbod plaatsingen op de Website

         

2.1  Vraag en Aanbod plaatsingen die door een Gebruiker op de Website worden geplaatst, dienen aan onderstaande algemene regels te voldoen.

 

2.2 Het opmaken van een Vraag en Aanbod plaatsingen: 

a. In iedere Vraag en Aanbod plaatsingen voor producten mag maar één concreet product worden aangeboden of worden gezocht.

b. Elke titel en elke tekst van een Vraag en Aanbod plaatsingen dienen een omschrijving van het aangeboden of gezochte product of de aangeboden of gezochte dienst te bevatten.

c. Titels en teksten van Vraag en Aanbod plaatsingen mogen alleen in het Nederlands of in het Engels zijn opgesteld.

d. Het is niet toegestaan om gratis Vraag en Aanbod plaatsingen meer dan één keer op de Website te plaatsen. Het is niet toegestaan om gelijktijdig meerdere identieke Vraag en Aanbod plaatsingen op de Website online/ geplaats te hebben. Het is niet toegestaan om hetzelfde object of dezelfde dienst in meer dan één Vraag en Aanbod plaatsingen tegelijk op de Website aan te bieden. Het is niet toegestaan om met gebruik van meer dan één account meerdere identieke Vraag en Aanbod plaatsingen of meerdere Vraag en Aanbod plaatsingen voor hetzelfde object of dezelfde dienst te plaatsen. 

e. Indien een Vraag en Aanbod plaatsingen voor het einde van de initiële Plaatsingperiode (of een verlenging van de Plaatsingperiode) van de Website wordt verwijderd, is het niet toegestaan om binnen de resterende looptijd van de oorspronkelijke Plaatsingperiode een identieke Vraag en Aanbod plaatsingen of een Vraag en Aanbod plaatsingen voor hetzelfde object of dezelfde dienst te plaatsen, tenzij daarvoor een gegronde reden bestaat (bijvoorbeeld het per ongeluk verwijderen van de Vraag en Aanbod plaatsingen of wanneer de koop onverwacht niet is doorgegaan).

f. Iedere Vraag en Aanbod plaatsingen dient in de best bijpassende rubriek te worden geplaatst.

 

2.3 Vraag en Aanbod plaatsingen inhoud die niet is toegestaan: 

a. De titel en de tekst van de Vraag en Aanbod plaatsingen mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn. De titel en de tekst dienen het product dat ter verkoop wordt aangeboden of de dienst die wordt aangeboden juist en helder te beschrijven. 

b. Een Vraag en Aanbod plaatsingen mag in ieder geval geen discriminerende, pornografische, beledigende of en bedreigende of opruiende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geen politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden. 

c. Het is niet toegestaan een Vraag en Aanbod plaatsingen te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van een bedrijf.

d. Het is niet toegestaan om foto’s bij een Vraag en Aanbod plaatsingen te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product of de aangeboden dienst.

e. Bij gratis Vraag en Aanbod plaatsingen mogen enkel websites worden vermeld of links naar websites worden opgenomen, indien daarvoor is betaald. Het is niet toegestaan om websites te vermelden of links naar websites op te nemen die geheel of gedeeltelijk gevuld zijn met links naar Vraag en Aanbod plaatsingenwebsites of naar Vraag en Aanbod plaatsingen die met name gericht zijn op het verwerken van Vraag en Aanbod plaatsingen-inkomsten door het genereren van kliks.

f. Het is niet toegestaan om Vraag en Aanbod plaatsingen te plaatsen, die enkel zijn geplaatst om kliks op een bepaalde website te genereren.

2.4 Illegale of onrechtmatige producten of diensten

Het is niet toegestaan producten aan te bieden die illegaal of onrechtmatig zijn of waarvan de handel is verboden. Het is ook niet toegestaan om diensten aan te bieden waarvan de uitvoering illegaal of onrechtmatig is.

Gebruikers dienen zelf altijd goed op te letten bij het aanbieden van en reageren op producten en diensten. Gebruikers worden geacht zelf de wet- en regelgeving op het gebied van het desbetreffende product of dienst te kennen. Wij raden u aan om bij twijfel nadere inlichtingen of advies in te winnen, bijvoorbeeld op de website van de desbetreffende toezichthouder.


2.5 Geen inbreuk op intellectueel eigendomsrechten van derden

a. Het is niet toegestaan om een product in een Vraag en Aanbod plaatsingen op te nemen dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Dit houdt onder andere in dat het niet is toegestaan om een product aan te bieden dat


(i) inbreuk maakt op het auteursrecht van een andere partij, zoals het auteursrecht op software of muziek, of op een schilderij of een foto die door een andere partij is gemaakt, zonder toestemming van die andere partij;

(ii) inbreuk maakt op het merkenrecht van een andere partij, zoals een kledingstuk met daarop een logo van die andere partij dat zonder toestemming is geplaatst; of

(iii) inbreuk maakt op het modelrecht van een andere partij, zoals een product die is nagemaakt zonder toestemming van die andere partij.

b. In de titel en tekst van de Vraag en Aanbod plaatsingen mag slechts de merknaam van het product worden gebruikt dat in de Vraag en Aanbod plaatsingen wordt aangeboden of gevraagd.

c. In de titel of de tekst van de Vraag en Aanbod plaatsingen mag alleen de handelsnaam worden gebruikt van de onderneming waarvan het betreffende product of de betreffende dienst afkomstig is. Het noemen van handelsnamen behorende bij producten of diensten die niet in de Vraag en Aanbod plaatsingen worden aangeboden is niet toegestaan.

d. Het product mag alleen in de tekst van de Vraag en Aanbod plaatsingen met andere producten worden vergeleken en niet in de titel. De vergelijking mag op geen enkele wijze verwarring scheppen over de oorspronkelijke herkomst van het product of dienst. Bij de vergelijking mag geen merknaam behorende bij het andere vergelijkbare product worden genoemd. 

e. Het is niet toegestaan een disclaimer in de Vraag en Aanbod plaatsingen op te nemen met betrekking tot de echtheid van het product dat in de Vraag en Aanbod plaatsingen wordt aangeboden.

 

3. Het plaatsen van een Vraag en Aanbod plaatsingen

3.1. Mijn Retailbirds

Een Gebruiker plaatst zijn Vraag en Aanbod plaatsingen via de knop 'plaats Vraag en Aanbod plaatsingen' op de Website. Voordat een Gebruiker een Vraag en Aanbod plaatsingen kan plaatsen dient hij eerst in te loggen.

Bij het aanmaken van een gebruikersaccount is het niet toegestaan om een Gebruikernaam te kiezen die een [url] of een gedeelte van een [url] bevat.

Het is niet toegestaan om uw inloggegevens aan derden te verstrekken. Het is niet toegestaan om inloggegevens van derden te gebruiken voor het plaatsen van Vraag en Aanbod plaatsingen.

 

3.2. Totstandkoming Vraag en Aanbod plaatsingenovereenkomst tussen Retailbirds en Gebruiker

a. Nadat de Gebruiker heeft ingelogd, kan hij via de button 'Plaats Vraag en Aanbod' een Vraag en Aanbod plaatsingen aanmaken. Tijdens het aanmaken van de Vraag en Aanbod plaatsingen kan de Gebruiker onder de knop ‘Bekijk Vraag en Aanbod plaatsingen’ een voorbeeld van de Vraag en Aanbod plaatsingen zien. De Gebruiker kan de Vraag en Aanbod plaatsingen naar aanleiding van dit voorbeeld wijzigen. Na het zien van het voorbeeld kan op de button ‘Plaats Vraag en Aanbod plaatsingen’ worden geklikt. Hiermee komt de Vraag en Aanbod plaatsingenovereenkomst (de "Vraag en Aanbod plaatsingenovereenkomst") tussen Retailbirds en de Gebruiker bij gratis Vraag en Aanbod plaatsingen tot stand. Bij betaalde Vraag en Aanbod plaatsingen komt de Vraag en Aanbod plaatsingenovereenkomst tot stand op het moment dat de betaalprocedure op de Website is doorlopen. 

b. Retailbirds bewaart alle gegevens van iedere Vraag en Aanbod plaatsingenovereenkomst gedurende 14 dagen na verwijdering van de Vraag en Aanbod plaatsingen. Daarna zullen wij de gegevens van de Vraag en Aanbod plaatsingenovereenkomst bewaren zoals is beschreven in ons Privacybeleid. Door middel van het contactformulier kan de Gebruiker binnen 14 dagen onder vermelding van het e-mailadres waarmee de Vraag en Aanbod plaatsingen is geplaatst en onder vermelding van het Vraag en Aanbod plaatsingennummer deze gegevens opvragen. 

3.3. Periode dat een Vraag en Aanbod plaatsingen op de Website blijft staan
Vraag en Aanbod plaatsingen waarvoor geen bijzondere regels gelden blijven tenminste 3 maanden op de Website staan, mits aan de daarvoor geldende (betalings-)voorwaarden is voldaan en de Gebruiker de Vraag en Aanbod plaatsingen niet zelf verwijdert.  Voor Vraag en Aanbod plaatsingen waarvoor bijzondere regels gelden, zult u de voorwaarden op onze Website te zien krijgen, voor het plaatsen van uw Vraag en Aanbod plaatsingen.
 

Indien het product dat in de Vraag en Aanbod plaatsingen wordt aangeboden, wordt verkocht, dient de Vraag en Aanbod plaatsingen te worden verwijderd. Bij verkoop van het product dat in de Vraag en Aanbod plaatsingen wordt aangeboden eindigt de Vraag en Aanbod plaatsingenovereenkomst tussen u en Retailbirds, en is Retailbirds haar verplichtingen onder de Vraag en Aanbod plaatsingenovereenkomst volledig nagekomen.

3.4. Opvallen

Bij het opmaken van de Vraag en Aanbod plaatsingen heeft de Gebruiker de mogelijkheid om zijn Vraag en Aanbod plaatsingen te laten 'opvallen'.

3.5 Betaling door middel van een doorlopende SEPA machtiging.

Indien u aan Retailbirds een doorlopende (SEPA) machtiging voor het incasseren van door u aan Retailbirds verschuldigde bedragen heeft verstrekt, zullen wij, voordat wij een bedrag van de opgeven bankrekening incasseren.
 

4. Ontbindingsrecht

4.1 Op het plaatsen van een Vraag en Aanbod plaatsingen kan in bepaalde gevallen het ontbindingsrecht zoals bedoeld in artikel 6:230o BW van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn. Klik hier voor meer informatie over het ontbindingsrecht. 

4.2 Het ontbindingsrecht is in ieder geval niet van toepassing op Vraag en Aanbod plaatsingen die op grond van het bepaalde in de Gebruiksvoorwaarden (waaronder op grond van Hoofdstuk I, artikel 6) (i) van de Website zijn verwijderd of (ii) zijn geplaatst door Gebruikers die zijn uitgesloten van de diensten van Retailbirds of waarvoor bepaalde beperkingen gelden.

4.3 Tenzij anders overeengekomen gaat u ermee akkoord dat een Vraag en Aanbod plaatsingen direct, tijdens de wettelijke ontbindingstermijn, wordt geplaatst. Dit heeft gevolgen voor een eventueel van toepassing zijnd ontbindingsrecht. U verklaart tevens dat u afstand doet van een eventueel van toepassing zijnd ontbindingsrecht, zodra Retailbirds de Vraag en Aanbod plaatsingenovereenkomst is nagekomen.

4.4 Indien het in artikel 4.1 bedoelde ontbindingsrecht van toepassing is op de door u geplaatste Vraag en Aanbod plaatsingen dan gaat u ermee akkoord dat indien u gebruik maakt van uw ontbindingsrecht, u aan Retailbirds een evenredige vergoeding verschuldigd bent voor de door Retailbirds geleverde diensten. In bepaalde gevallen zal deze evenredige vergoeding worden berekend op basis van het aantal dagen dat bij uw gebruik van uw ontbindingsrecht resteert van de overeengekomen Vraag en Aanbod plaatsingenperiode en/of het gemiddeld aantal biedingen op producten of diensten voor Vraag en Aanbod plaatsingen in dezelfde rubriek, zoals door Retailbirds van tijd tot tijd wordt vastgesteld.

4.5 Indien u gebruik maakt van het ontbindingrecht zal Retailbirds de prijs van de dienst, verminderd met een evenredige vergoeding, binnen 14 dagen na uw ontbindingsverzoek aan u terugbetalen


7. Melden van illegale of inbreukmakende Vraag en Aanbod plaatsingen aan Retailbirds

7.1. Meldingen van Vraag en Aanbod plaatsingen in strijd met de Gebruiksvoorwaarden

a. Het Formulier Melding van Inbreuk kan alleen worden gebruikt door houders van intellectuele eigendomsrechten of hun gemachtigden en wettelijke instanties (zie meer hierover onder 6.2). Vraag en Aanbod plaatsingen die op andere wijze in strijd zijn met de Gebruiksvoorwaarden, zoals Vraag en Aanbod plaatsingen waarin illegale producten, diensten en objecten worden aangeboden of die smadelijke inhoud hebben, kunnen worden gemeld via [email protected] 

b. Misbruik van het Meld aan Retailbirds-systeem wordt gezien als een handeling in strijd met de Gebruiksvoorwaarden en kan ertoe leiden dat wij de onder hoofdstuk I, artikel 6 beschreven maatregelen jegens de betrokken melder treffen. 

7 .2. Meldingen ingeval van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten

a. Het “Melden van inbreuk” Programma van Retailbirds is bedoeld om ervoor te zorgen dat in Vraag en Aanbod plaatsingen aangeboden producten geen inbreuk maken op het auteursrecht, het merkrecht of andere intellectuele eigendomsrechten van derden


b. Rechthebbenden kunnen melding maken van een Vraag en Aanbod plaatsingen die inbreuk maakt op hun rechten, en een verzoek indienen voor de verwijdering van deze Vraag en Aanbod plaatsingen door een mail te naar Retailbirds te sturen aan [email protected].

8. Wij geven geen garanties 

8.1. Gebruikers dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren voordat zij een Vraag en Aanbod plaatsingen op de Website plaatsen. Wij voeren geen controle uit op de kwaliteit van de inhoud van de Vraag en Aanbod plaatsingen, de veiligheid of de rechtmatigheid van de geadverteerde producten of diensten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van Gebruikers om producten te verkopen of diensten aan te bieden en/of de bevoegdheid van Gebruikers om producten te kopen of de diensten af te nemen. Retailbirds geeft daarover geen garantie. 

8.2. Retailbirds kan u ook niet garanderen  dat de producten of diensten die door Gebruikers op de Website worden aangeboden voldoen aan uw verwachtingen.  

9. Vrijwaring dienst Vraag en Aanbod plaatsingen en beperking aansprakelijkheid Retailbirds

9.1. Iedere Gebruiker vrijwaart Retailbirds voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door;


(i) het aangaan van een overeenkomst op basis van een Vraag en Aanbod plaatsingen,
(ii) het gebruik van via de Website gekochte producten; en
(iii) het gebruik van via de Website aangeboden diensten; en
(iv) het (beweerdelijk) inbreukmakende en/of anderszins onrechtmatige karakter van de (inhoud van de) Vraag en Aanbod plaatsingen en/of het geleverde product.


9.2.  De voorwaarden voor de beperking van de aansprakelijkheid van Retailbirds zijn opgenomen hoofdstuk I, artikel 8.

10. Wijzigingen

10.1. Retailbirds kan de Website of delen daarvan, waaronder de Vraag en Aanbod plaatsingenduur, verlengingsmogelijkheden, de indeling van de groepen en rubrieken, de indeling van de Website en zoekopties, te allen tijde en naar eigen inzicht wijzigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd. 

10.2. Retailbirds kan de prijzen van de betaalde Vraag en Aanbod plaatsingen te allen tijde wijzigen. Indien tijdens de looptijd van een Vraag en Aanbod plaatsingenovereenkomst een prijsverhoging plaatsvindt die meer bedraagt dan het CBS consumentenprijsindex cijfer, dan heeft de Gebruiker het recht deze Vraag en Aanbod plaatsingenovereenkomst te beëindigen. 

11. De Vraag en Aanbod plaatsingen kan ook elders worden gepubliceerd

11.1. Retailbirds kan de Vraag en Aanbod plaatsingen en de inhoud daarvan gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden. Dit houdt onder andere in dat een Vraag en Aanbod plaatsingen of een gedeelte daarvan door ons via andere distributiekanalen kan worden getoond, zoals op websites die deel uitmaken van Amped, websites van derden, in gedrukte media of op televisie.

11.2. Door het plaatsen van een Vraag en Aanbod plaatsingen verstrek je Retailbirds automatisch een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie om de Vraag en Aanbod plaatsingen en/of (delen van) de inhoud daarvan te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) voor marketing-, promotie- en/of Vraag en Aanbod plaatsingendoeleinden. Je garandeert dat je bevoegd bent deze licentie te verstrekken. 

11.3. Wij kunnen voor publiciteitsdoeleinden derde partijen toegang verschaffen tot een Vraag en Aanbod plaatsingen om het hun mogelijk te maken deze en andere Vraag en Aanbod plaatsingen te promoten op websites van derden, via e-mail en door middel van andere kanalen. Deze promoties kunnen (delen van) de Vraag en Aanbod plaatsingen bevatten.

11.4. De opmaak van Vraag en Aanbod plaatsingen kunnen dusdanig gewijzigd worden dat de Vraag en Aanbod plaatsingen toegankelijk zijn vanaf mobiele apparatuur of andere software applicaties van derden.

11.5. De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner) naar de websites van derden. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in of naast een Vraag en Aanbod plaatsingen. Retailbirds heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website.
 

III Aanvullende regels voor bepaalde categorieën
 

2. Regels voor het plaatsen van beoordelingen 
 


2.1. Het plaatsen van een beoordeling en een reactie

Een beoordeling is een schriftelijke ervaring van een Gebruiker met een Gebruiker in de  groep Diensten en Vakmensen. Een beoordeling wordt bij alle Vraag en Aanbod plaatsingen van de desbetreffende Gebruiker geplaatst. Iedere Gebruiker kan bij de Vraag en Aanbod plaatsingen van de Gebruiker zijn eigen beoordeling schrijven.

Als een Gebruiker een beoordeling bij een Vraag en Aanbod plaatsingen heeft geschreven, kan de Gebruiker hier eenmaal op reageren door te klikken op de knop 'schrijf een reactie'. De reactie verschijnt direct onder de beoordeling.

2.2. De regels voor een beoordeling

Een beoordeling:


a. moet naar waarheid worden ingevuld;
b. moet betrekking hebben op de betreffende Gebruiker;
c. moet betrekking hebben op Vraag en Aanbod plaatsingen;
d. mag geen scheld- of kwetsende woorden bevatten; en
e. mag geen privacygevoelige informatie bevatten (zoals adresgegevens, websites, etc.);
f. mag geen commerciële boodschappen bevatten.


2.3. Beoordelingen kunnen ook negatief zijn. Negatieve beoordelingen worden niet verwijderd, tenzij de beoordeling onmiskenbaar onrechtmatig is en/of in strijd is met één van de bovenstaande regels. In dat geval is Retailbirds gerechtigd de beoordeling te verwijderen. Een Gebruiker die van mening is dat de verwijdering onjuist is, kan hiervoor bezwaar aantekenen bij de Retailbirds Gebruikersjury. Regels hierover zijn te vinden onder deze [link].

C. Betaalde Vraag en Aanbod plaatsingen

1. Betalingen

1.1.  Bij doen van een Vraag en Aanbod plaatsingen zal, indien van toepassing, de bijbehorende prijs kenbaar gemaakt. 

1.2. De verplichting tot betaling van de prijs geldt vanaf het moment van plaatsing van de Vraag en Aanbod plaatsingen. Indien de betaling niet of niet tijdig wordt voldaan, is Retailbirds gerechtigd om de geplaatste Vraag en Aanbod plaatsingen te verwijderen en het verschuldigde bedrag alsnog in rekening te brengen.

1.3. Indien betaling niet tijdig wordt voldaan, is Retailbirds tevens gerechtigd wettelijke handelsrente in rekening te brengen. Ingeval de betreffende Gebruiker na aanmaning verzuimt het volledige verschuldigde bedrag te betalen, is Retailbirds gerechtigd een incassobureau in te schakelen en de diensten van Retailbirds voor de betreffende Gebruiker te blokkeren. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van het incasso zullen voor rekening van de Gebruiker komen.

1.4. Retailbirds kan (onderdelen van) de Website en de diensten te alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij onze diensten stopzetten. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of stopzetting aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd. 

1.5. Omzetbelasting

Retailbirds brengt 21% Nederlandse omzetbelasting in rekening op te betalen bedragen voor alle diensten van Retailbirds, tenzij anders wordt vermeldt op de Website. Een elektronische factuur is op aanvraag beschikbaar.

 

1.6 Contractduur, opzegging , verlenging, betaling

 

De Overeenkomst is binnen 5 werkdagen opzegbaar door Gebruiker. Er vindt geen restitutie plaats van eventueel betaalde abonnementsgelden.

 

1.7 Prijzen

 

Prijzen zoals genoemd op de Website zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW, alsmede inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen.

 

1.8 Automatische verlenging

 

Uw plaatsing zal tegenbericht na 3 maanden worden verlengd met een periode van 3 maanden en via een SEPA machtiging worden geïncasseerd. 


© 2015 - 2022 RetailBirds BV · Privacy statement